• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Подання документів для участі в додатковій сесії під час основного періоду реєстрації (перереєстрації) (з 01.02.2021 до 05.03.2021)

Нормативні
документи

1. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25.

2. Умови участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, затверджені наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 26.11.2015 № 95

Хто має
право на
реєстрацію

ДЛЯ УЧАСТІ В ДОДАТКОВІЙ СЕСІЇ ЗНО-2021 в основний період реєстрації (перереєстрації) реєструються особи, які НЕ МОЖУТЬ ПРОЙТИ ЗНО ПІД ЧАС ОСНОВНОЇ СЕСІЇ через те, що:
1) у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном;
2) за релігійними переконаннями не можуть взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів, що проводиться в певні дні;
3) обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальних предмети, тестування з яких проводиться під час основної сесії в один день;
4) указали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії;
5) у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів:
- братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України,
- складатимуть державні іспити,
- перебуватимуть за кордоном.
6) належать до категорії осіб із неконтрольованої території (осіби, які проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, наведених у додатках 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (у редакції розпорядження Кабінету 3 Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 79-р), або переселилися з них).

Особливості
реєстрації

ОСОБИ, ЯКІ РЕЄСТРУЮТЬСЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ДОДАТКОВІЙ СЕСІЇ В ОСНОВНИЙ ПЕРІОД РЕЄСТРАЦІЇ (ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ), МАЮТЬ додати до пакета реєстраційних документів заяву щодо надання можливості пройти ЗНО з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії та документи, які підтверджують право участі в додатковій сесії залежно від причини, що перешкоджає участі в основній сесії ЗНО.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОТРІБНО ПОДАТИ ДО ДпРЦОЯО В ОСНОВНИЙ ТЕРМІН РЕЄСТРАЦІЇ (ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ) ДЛЯ РОЗГЛЯДУ МОЖЛИВОСТІ УЧАСТІ В ДОДАТКОВІЙ СЕСІЇ

Причини,
що перешкоджають участі в основній сесії ЗНО

Документи

1. Обрання для проходження ЗНО двох навчальних предметів, зовнішнє оцінювання з яких проводиться під час основної сесії в один день (наприклад, дві іноземні мови, крім англійської).

1. Пакет реєстраційних документів.

2. Заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії.

2. Навчання за кордоном, що унеможливлює проходження ЗНО під час основної сесії.

1. Пакет реєстраційних документів.

2. Заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії.

3. Довідка, що підтверджує факт навчання за кордоном, у якій зазначеноперіод навчання.

3. Релігійні переконання, які перешкоджають участі у ЗНО з окремого(их) навчального(их) предмета(ів), що проводиться(яться) в певні дні.

1. Пакет реєстраційних документів.

2. Заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії.

3. Клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із законодавством України про свободу совісті та релігійні організації.

4. Необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження ЗНО, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії (можливість виконувати завдання сертифікаційної роботи в зошитах, текст яких надруковано збільшеним шрифтом, адаптація процедури проведення ЗНО для осіб з порушеннями зору, які використовували в процесі навчання шрифт Брайля).

1. Пакет реєстраційних документів.

2. Заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії.

3. Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЗНО форми № 086-3/о, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, із зазначенням особливої(их) (спеціальної(их) умови/умов, що створюється(ються) під час проведення додаткової сесії ЗНО.

5. Участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), уключених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України в період проведення основної сесії ЗНО з окремих навчальних предметів.

1. Пакет реєстраційних документів.

2. Заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії.

3. Копія наказу або іншого розпорядчого документа про участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), уключених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи та період проведення відповідного заходу.

6. Складання державного іспиту в період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів.

1. Пакет реєстраційних документів.

2. Заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії.

3. Довідка із закладу освіти, де вказано, що заявник дійсно навчається в цьому закладі освіти, а також дату складання ним державного іспиту, яка збігається з датою проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.

7. Проходження практики на підприємствах, в установах та організаціях (для осіб з числа учнів (студентів, вихованців) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти) у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів.

1. Пакет реєстраційних документів.

2. Заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії.

3. Довідка із закладу освіти, де вказано, що заявник дійсно навчається в цьому закладі освіти, а також строки проходження практики відповідно до навчального плану, що збігаються з датою(ами) проведення зовнішнього оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів).

8. Перебування за кордоном у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів.

1.Пакет реєстраційних документів.

2. Заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії.

3. Документ, що підтверджує необхідність перебування за кордоном у день проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.

9. Належність до категорії осіб з неконтрольованих територій.

1. Пакет реєстраційних документів.

2. Заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії.

3. Копія паспорта громадянина України, зокрема копії сторінок, де зазначено прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), а також відомості про реєстрацію місця проживання (або копія довідки про реєстрацію місця проживання/перебування – для осіб, які мають паспорт громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій), а в разі відсутності в заявника паспорта – відповідну копію паспорта громадянина України одного з батьків (опікунів, піклувальників) (у такому випадку також має подаватися копія документа, що підтверджує факт батьківства (опікунства, піклування) над заявником: копія сторінки паспорта, де містяться відомості про дітей, зазначено прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника, або копія посвідчення опікуна чи піклувальника встановленого зразка, або копія свідоцтва про народження заявника), або копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, за формою наведеною в додатку до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 року № 352)

Зверніть увагу! Разом із документом, що підтверджує певні події та факти, оформленим іноземною мовою, має подаватися його нотаріально засвідчений переклад українською мовою.

Допуск до участі
в додатковій
сесії

Допуск осіб до участі в додатковій сесії ЗНО здійснюється за рішенням регламентної комісії при ДпРЦОЯО.

Повідомлення про прийняте регламентною комісією рішення щодо участі особи в додатковій сесії з певних навчальних предметів надсилається їй разом з іншими документами, що підтверджують реєстрацію.

Пункти
проведення
додаткової сесії

Пункти проведення додаткової сесії ЗНО створюються здебільшого в м. Дніпро.

Графік
додаткової сесії

Хімія – 29.06.2021

Англійська мова – 01.07.2021

Німецька мова – 02.07.2021

Іспанська мова – 05.07.2021

Французька мова – 06.07.2021

Математика – 07.07.2021

Математика (завдання рівня стандарту) – 07.07.2021

Фізика – 08.07.2021

Українська мова – 09.07.2021

Українська мова і література – 09.07.2021

Історія України – 12.07.2021

Біологія – 13.07.2021

Географія – 14.07.2021

Результати додаткової сесії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників не пізніше 23.07.2021.