gototopgototop

Закон України "Про загальну середню освіту" - Загальнi положення

Головна статті
Закон України "Про загальну середню освіту"
Загальнi положення
Загальноосвiтнi та iншi навчальнi заклади системи загальної середньої освiти
Органiзацiя навчально-виховного процесу у загальноосвiтнiх навчальних закладах
Учасники навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних закладах
Державний стандарт загальної середньої освiти
Управлiння системою загальної середньої освiти
Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освiти
Фiнансово-господарська дiяльнiсть, матерiально-технiчна база загальноосвiтнiх навчальних закладiв
Мiжнародне спiвробiтництво
Вiдповiдальнiсть у сферi загальної середньої освiти
Прикiнцевi положення
Всі сторінки

Роздiл I.

 Загальнi положення

Стаття 1. Законодавство України про загальну середню освiту

Законодавство України про загальну середню освiту базується на Конституцiї України ( 254к/96-ВР ) i складається з Закону України "Про освiту" ( 1060-12 ), цього Закону, iнших нормативно-правових актiв та мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

Стаття 2. Основнi завдання законодавства України про загальну
середню освiту

Основними завданнями законодавства України про загальну середню освiту є:

забезпечення права громадян на доступнiсть i безоплатнiсть здобуття повної загальної середньої освiти;

забезпечення необхiдних умов функцiонування i розвитку загальної середньої освiти;

забезпечення нормативно-правової бази щодо обов'язковостi повної загальної середньої освiти;

визначення структури та змiсту загальної середньої освiти;

визначення органiв управлiння системою загальної середньої освiти та їх повноважень;

визначення прав та обов'язкiв учасникiв навчально-виховного процесу, встановлення вiдповiдальностi за порушення законодавства про загальну середню освiту.

Стаття 3. Загальна середня освiта

Загальна середня освiта - цiлеспрямований процес оволодiння систематизованими знаннями про природу, людину, суспiльство, культуру та виробництво засобами пiзнавальної i практичної дiяльностi, результатом якого є iнтелектуальний, соцiальний i фiзичний розвиток особистостi, що є основою для подальшої освiти i трудової дiяльностi.

Загальна середня освiта є обов'язковою основною складовою безперервної освiти.

Загальна середня освiта спрямована на забезпечення всебiчного розвитку особистостi шляхом навчання та виховання, якi грунтуються на загальнолюдських цiнностях та принципах науковостi, полiкультурностi, свiтського характеру освiти, системностi, iнтегративностi, єдностi навчання i виховання, на засадах гуманiзму, демократiї, громадянської свiдомостi, взаємоповаги мiж нацiями i народами в iнтересах людини, родини, суспiльства, держави.

Стаття 4. Система загальної середньої освiти

Систему загальної середньої освiти становлять:

загальноосвiтнi навчальнi заклади всiх типiв i форм власностi, у тому числi для громадян, якi потребують соцiальної допомоги та соцiальної реабiлiтацiї, навчально-виробничi комбiнати, позашкiльнi заклади, науково-методичнi установи та органи управлiння системою загальної середньої освiти, а також професiйно-технiчнi та вищi навчальнi заклади I-II рiвнiв акредитацiї, що надають повну загальну середню освiту.

Стаття 5. Завдання загальної середньої освiти

Завданнями загальної середньої освiти є:

виховання громадянина України;

формування особистостi учня (вихованця), розвиток його здiбностей i обдарувань, наукового свiтогляду;

виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освiти, пiдготовка учнiв (вихованцiв) до подальшої освiти i трудової дiяльностi;

виховання в учнiв (вихованцiв) поваги до Конституцiї України, державних символiв України, прав i свобод людини i громадянина, почуття власної гiдностi, вiдповiдальностi перед законом за свої дiї, свiдомого ставлення до обов'язкiв людини i громадянина;

реалiзацiя права учнiв (вихованцiв) на вiльне формування полiтичних i свiтоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицiй i звичаїв, державної та рiдної мови, нацiональних цiнностей Українського народу та iнших народiв i нацiй;

виховання свiдомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я iнших громадян як найвищої соцiальної цiнностi, формування гiгiєнiчних навичок i засад здорового способу життя, збереження i змiцнення фiзичного та психiчного здоров'я учнiв (вихованцiв).

Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освiти

1. Громадянам України незалежно вiд раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, мовних або iнших ознак забезпечується доступнiсть i безоплатнiсть здобуття повної загальної середньої освiти у державних i комунальних навчальних закладах.

2. Громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої освiти у приватних навчальних закладах.

3. Здобуття повної загальної середньої освiти у навчальних закладах незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi має вiдповiдати вимогам Державного стандарту загальної середньої освiти.

4. Iноземцi та особи без громадянства, якi перебувають в Українi на законних пiдставах, здобувають повну загальну середню освiту у порядку, встановленому для громадян України.

5. Вiдповiдальнiсть за здобуття повної загальної середньої освiти дiтьми покладається на їх батькiв, а дiтьми, позбавленими батькiвського пiклування, - на осiб, якi їх замiнюють, або навчальнi заклади, де вони виховуються.

Стаття 7. Мова (мови) навчання i виховання у загальноосвiтнiх
навчальних закладах

Мова (мови) навчання i виховання у загальноосвiтнiх навчальних закладах визначається вiдповiдно до Конституцiї України i Закону України "Про мови в Українськiй РСР" ( 8312-11 ).